•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..
فرم ارزشیابی رانندگان
نام مدرسه (*)
ورودی نامعتبر
نام راننده (*)
ورودی نامعتبر
نام دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
عدم غیبت در نوبت صبح (*)
ورودی نامعتبر
عدم غیبت در نوبت عصر (*)
ورودی نامعتبر
تأخیر و تعجیل در نوبت صبح (*)
ورودی نامعتبر
اطلاع رسانی به موقع راننده به اولیا یا مسئول اجرایی سرویس، در صورت بروز هرگونه مشکل (*)
ورودی نامعتبر
نحوه برخورد بادانش آموزان (*)
ورودی نامعتبر
نحوه برخورد با اولیاء (*)
ورودی نامعتبر
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (*)
ورودی نامعتبر
نحوه توقف در محل های تعیین شده( پیاده و سوار نمودن دانش آموزان )
ورودی نامعتبر
عدم استفاده از لوازم صوتی غیرمجاز (*)
ورودی نامعتبر
عدم استفاده از دخانیات در هنگام ارائه سرویس (*)
ورودی نامعتبر
عدم حضور همراه در داخل خودرو در زمان های ارائه سرویس (*)
ورودی نامعتبر
نحوه عملکرد در شرایط جوی نامساعد ( بارش باران و برف ) (*)
ورودی نامعتبر
رعایت شئونات اسلامی - اخلاقی (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت ظاهری و نظافت خودرو (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت و انضباط ظاهری راننده (*)
ورودی نامعتبر
امتیاز خودرو مورد استفاده (*)
ورودی نامعتبر
امکانات موجود در خودرو ( تجهیزات ایمنی ، فنی ، بخاری ، کولر ) (*)
ورودی نامعتبر
امتیازی که شما به عملکرد شرکت در نحوه مدیریت و ارائه خدمات سرویس مدرسه می دهید (*)
ورودی نامعتبر
نظر ، پیشنهاد ، انتقاد - یا هرچیزی که ما را جهت بهبود کیفیت شرکت یاری کند (*)
ورودی نامعتبر
کد را تایپ کنید (*) کد را تایپ کنید
ورودی نامعتبر
ثبت ارزشیابی